KURS

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAKRES SZKOLENIA

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Indywidualne Techniki Ratunkowe

PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUE (IMO 1.19)

świadectwo zdrowia,

(dotyczy wszystkich członków załóg)

Zagrożenia życia na morzu, wyposażenie ratunkowe statku, radiowe środki wzywania pomocy, techniki ewakuacji ludzi ze statku, techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza, ewakuacja załogi statku przez śmigłowiec

Ćwiczenia na basenie lub wodach otwartych

Podstawowy ochrony przeciwpożarowej

BASIC FIRE FIGHTING (IMO 1.20)

świadectwo zdrowia,

(dotyczy wszystkich członków załóg)

Teoria pożaru, przyczyny pożarów na statkach, zapobieganie pożarom, wykrywanie pożarów, sprzęt gaśniczy, instalacje gaśnicze, walka z pożarem, środki gaśnicze

Gaszenie małych pożarów gaśnicami (śniegowymi CO2, proszkowymi i lekką wodą), przejście w zadymionym kontenerze w aparatach oddechowych na sprężone powietrze oraz ewakuacja manekina, ćw. na poligonie (rozwijanie i zwijanie oraz łączenie węży pożarowych i prądownic, podawanie prądów wodnych zwartych i rozproszonych oraz podawanie prądów piany – ciężkiej, średniej i lekkiej

Podstawowy pierwszej pomocy medycznej

ELEMENTARY FIRST AID (IMO 1.13)

świadectwo zdrowia,

(dotyczy wszystkich członków załóg)

Anatomia i fizjologia organizmu, ułożenie poszkodowanego, postępowanie w przypadkach utraty przytomności, krwawienia, zwęglenia, oparzenia i porażenia prądem, ratowanie i transportowanie poszkodowanego, opanowanie szoków

Opatrywanie ran, unieruchamianie skręceń, złamań, zwichnięć kończyn, reanimacja

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (IMO 1.21)

(dotyczy wszystkich członków załóg)

Omówienie dokumentów, rodzaje zagrożeń na statku, znajomość statkowych planów alarmowych, sygnały alarmowe, rozlewy na morzu, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i środki bezpieczeństwa, wejście do przestrzeni zamkniętych, wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi, odpowiedzialność socjalna, zagrożenia nałogowe