Wyniki badania satysfakcji uczestników kursów GWO za okres od stycznia do czerwca 2017 r.

                   

Dane objęte analizą zgromadzone zostały w procesie cyklicznej ankietyzacji celem pomiaru satysfakcji uczestników wszystkich modułów szkoleń GWO.
Próbie badawczej  zostali poddani Respondenci uczestniczący w szkoleniach  w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

Badanie zostało przeprowadzone metodyką  ankiet papierowych wręczanych wszystkim  uczestnikom ostatniego dnia szkolenia po wcześniejszym poinformowaniu o dowolności uczestnictwa w badaniu. Treść stawianych pytań nie uległa zmianie co przy zachowaniu zróżnicowanego poziomu standaryzacji pytań, pozwoliło na uzyskanie wyraźnego materiału porównawczego. Podstawowym celem badania było pozyskanie danych niezbędnych do controllingu jakościowego prowadzonych szkoleń, a także  monitoringu tendencji w kształtowaniu się oczekiwań Respondentów.

 Na pytanie „Jak ocenia Pan/ Pani przygotowanie prowadzących do zajęć ?”  97% respondentów odpowiedziało „bardzo dobrze”,  3% „dobrze” natomiast odpowiedzi: dostatecznie, źle oraz bardzo źle nie znalazły zastosowania.

 „Jaka jest Pana Pani ogólna ocena kursu?” (w skali od 1 do 5)  z decydowana większość respondentów bo aż 96% wystawiła ocenę bardzo dobrą (5), a 4% badanych oceniło kursy na ocenę dobrą (4).

 Na pytanie otwarte: ”jak ocenia Pan/Pani Ośrodek w porównaniu z innymi Ośrodkami szkoleniowymi” w przeważającej części udzielili odpowiedzi „bardzo dobrze” . Zgromadzony materiał analityczny pozwala również zauważyć, że Kursanci w ocenie porównawczej z innymi ośrodkami szkoleniowymi  oceniają o ośrodek „dobrze” lub „ bardzo dobrze”. W pytaniach otwartych, w których proszono Badanych o uwagi i propozycje, Ankietowani nie wyrazili uwag.

Wyniki  przeprowadzonego pomiaru pokazują utrzymanie się tendencji wzrostowej w  poziomie satysfakcji  Badanych co stanowi istotny wskaźnik potwierdzający prawidłowość obranych celów, a także wysoką  jakość  procesu ich realizacji.