Poczynione inwestycje w minionym roku przez Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przynoszą owoce. Remonty dachów wraz z rynnami, wymiana podłóg, krzeseł i ławek nie tylko wpłynęły na lepsze postrzeganie ośrodka przez kursantów, dla których szkolenia odbywają się teraz w bardziej komfortowych warunkach. W połączeniu z rozbudową bazy dydaktycznej o specjalistyczny sprzęt medyczny oraz do pracy na wysokości pozwoliły na nawiązanie współpracy na nowych płaszczyznach z kolejnymi podmiotami.

 22.12.2015r. spotkano się z przedstawicielami firmy Total Wind PL sp. z o. o. i przedstawiono plany rozwoju w ramach szkoleń GWO. W wyniku pozytywnego odbioru ośrodka i wizji dalszych zmian już od 06.01.2016r. kursem medycznym ośrodek rozpoczął szkolenia pracowników w/w firmy.

Niedawne zmiany legislacyjne wprowadzające brak obowiązku odnawiania przez marynarzy m.in. kursu podstawowego pierwszej pomocy medycznej (IMO 1.13) spowodowały ryzyko utraty przynajmniej części wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Trenerzy współpracujący z ośrodkiem w wyniku braku szansy prowadzenia szkoleń znaleźliby inne pola aktywności zawodowej. W celu utrzymania przy ośrodku prowadzących, dokonano kolejnych inwestycji w sprzęt medyczny. Pozwoliło to na staranie się o możliwość prowadzenia szkoleń z KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).

07.07.2015r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek AM w Szczecinie, o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 04.08.2015r. na podstawie ustawy z dnia 08.09.2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym z up. Wojewody Zachodniopomorskiego p. Piotr Gabinowski dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zatwierdził powyższy program. Pojawiła się szansa realizacji nowych szkoleń, a tym samym dalszego związania z ośrodkiem kadry medycznej bardzo potrzebnej zwłaszcza podczas „kandydatki” tj. corocznych szkoleń przyszłych studentów AM w Szczecinie.

Nowe możliwości szkoleń ośrodek wykorzystał dla zacieśnienia współpracy z Pomorskim Towarzystwem Ratowniczym dla którego od 03.10.2015r. rozpoczęto szkolenie KPP. Również na płaszczyźnie szkolenia KPP, ośrodka udało się nawiązać współpracę z Komendantem Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. W jej wyniku OSRM przeprowadził szkolenie dla kadry lotniska.

Każdy z tych kursów zakończył się egzaminem (20.01.2016r w Goleniowie i 30.01.2016r. na terenie ośrodka) przeprowadzonym przez komisję złożoną z dwóch przedstawicieli podmiotu prowadzącego kurs oraz z osoby z „zewnątrz”  tj. osoby wyznaczonej przez  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Wszyscy uczestnicy obydwu kursów zdali egzaminy i mogą się dziś pochwalić tytułem ratownika.

17.02.2016r. podczas spotkania z przedstawicielami Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów przekazano zaświadczenia potwierdzające nabycie tytułu oraz wyrażono chęć dalszej współpracy. Tym razem na płaszczyźnie zdobywania doświadczenia przez studentów Akademii Morskiej w Szczecinie podczas praktyk, jakie miałyby się odbywać na terenie portu lotniczego. Dyrektor Portu Lotniczego bardzo przychylnie zapatrywał się na taką współpracę co zostało potwierdzone 25.02.2016r. informacją o braku przeciwwskazań do podpisania listu intencyjnego i porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji praktyk studenckich.

2015 rok to również polepszenie i rozszerzenie współpracy z firmą PŻM i Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o. dla których ośrodek rozpoczął realizację szkoleń bhp. Jednym z elementów składowych szkolenia jest ryzyko związane z pracą na wysokości. Zakupienie odpowiedniej ilości sprzętu pozwoliło na efektywne prowadzenie wysoko ocenianych przez kursantów szkoleń.

Sprzęt ten służy również do szkolenia z przetrwania w morzu w ramach kursów GWO.