Sternik motorowodny:
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 14. rok życia;
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.


Motorowodny sternik morski:
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

 • ukończyła 18. rok życia;
 • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Zakres egzaminacyjny na powyższe patenty zawarty w Załączniku 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie uprawiania turystyki wodnej:
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

Wiedza teoretyczna

 1. Wiedza teoretyczna:
  podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  a) budowa silników,
  b) obsługa i konserwacja silników,
  c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b) mapy i przewodniki,
  c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  e) udzielanie pierwszej pomocy,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  a) skala prędkości wiatru,
  b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c) komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.

 Wiedza teoretyczna:

 1. budowa jachtu, w tym:
  a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  b) wyposażenie jachtu morskiego;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
  d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
 3. locja, w tym:
  a) oznakowanie nawigacyjne,
  b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  c) znaki i skróty stosowane na mapach,
  d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 4. nawigacja, w tym:
  a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  b) podstawy nawigacji terestrycznej,
  c) nawigacja zliczeniowa;
 5. meteorologia, w tym:
  a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
 6. sygnalizacja i łączność, w tym:
  a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  b) sygnały ostrzegawcze;
 7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  b) odległości i czasu trwania rejsu,
  c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  d) przygotowania załogi i jachtu;
 8. ratownictwo, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  e) „człowiek za burtą” na morzu,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g) sztrandowanie;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w obu częściach.

 • Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.
 • Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.
 • Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej mogą uzyskać bez konieczności zdania egzaminu patent sternika motorowodnego.
 • Osoby mające uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności zdania egzaminu patent motorowodnego sternika morskiego.
 • Osoby, o których mowa powyżej, w zależności od spełnienia wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 albo § 10 ust. 1 pkt 2, Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej dotyczących liczby rejsów i czasu żeglugi, mogą uzyskać odpowiednio patent morskiego sternika motorowodnego albo kapitana motorowodnego.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie
71-717 Szczecin, ul. Dębogórska 7/8
Tel. (091) 428-01-25, 428-17-67, fax: (091) 428-17-67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.